Report a problem
samudhra's avatar

samudhra

Typing speed 30 WPM
Accuracy 95.8%
Typing speed, WPM
Accuracy, %
Date / Time
27.4
96.1%
05 Nov 13
08:34p
30.0
95.8%
05 Nov 13
08:29p
28.6
96.6%
21 Oct 13
06:04a
19.0
95.3%
21 Oct 13
06:01a
26.8
95.5%
21 Oct 13
05:57a
27.8
94.0%
19 Oct 13
05:39a
27.4
93.1%
19 Oct 13
05:36a
25.6
94.5%
19 Oct 13
04:29a
26.4
94.3%
19 Oct 13
04:26a
27.2
94.4%
19 Oct 13
04:22a
28.8
94.4%
19 Oct 13
04:19a
28.8
93.5%
19 Oct 13
04:16a
26.6
94.4%
19 Oct 13
04:12a
23.0
95.3%
17 Oct 13
05:08a