Report a problem
Pranesh Kulkarni's avatar

Pranesh Kulkarni

Typing speed 46 WPM
Accuracy 97%
Typing speed, WPM
Accuracy, %
Date / Time
41.6
95.3%
10 Oct 14
08:25
42.2
97.1%
15 Sep 14
07:47
37.4
94.8%
15 Sep 14
05:07
38.2
94.9%
15 Sep 14
05:04
38.6
96.6%
15 Sep 14
04:50
41.4
94.4%
15 Sep 14
04:40
44.8
95.9%
15 Sep 14
04:09
40.4
96.0%
15 Sep 14
04:08
46.4
97.0%
15 Sep 14
04:05