Report a problem

Refasya Ika Pramesti

Typing speed 69 WPM
Accuracy 99.2%

Refasya Ika Pramesti hasn't taken any typing lessons yet.