Report a problem

Refasya Ika Pramesti

Typing speed 55 WPM
Accuracy 99.5%

Refasya Ika Pramesti hasn't taken any typing lessons yet.