Report a problem
Đặng Toàn Trí's avatar

Đặng Toàn Trí

Typing speed 47 WPM
Accuracy 92.9%

Đặng Toàn Trí hasn't taken any typing lessons yet.